Opći uvjeti uporabe usluge PlatiMe.hr

ugovor-ikona

Skraćenica Značenje
OUUOvi Opći uvjeti uporabe;
PošiljateljPošiljatelj e-Računa koji šalje e-Račun Primatelju putem Servisa Moj-eRačun, vjerovnik Potraživanja koji želi svoje Potraživanje ustupiti uz naknadu;
PrimateljPrimatelj e-Računa koji zaprima e-Račun od Pošiljatelja putem bilo kojeg informacijskog posrednika, dužnik Potraživanja;
OtkupiteljPotencijalni Stjecatelj Potraživanja ustupom;
SustavRačunalni sustav i program za izlaganje tj. upućivanje e-Računa, davanje i prihvaćanje ponuda za ustup ili prijevremeno plaćanje Potraživanja te povezani sustavi kooperanata koji omogućuju njegovo funkcioniranje;
Upravitelj (Sustava)Trgovačko društvo koje upravlja Sustavom: plati me d.o.o., OIB: 39407561510, Ulica Simona Gregorčiča 8, 10000 Zagreb
Korisnički računKorisničko ime i lozinka kojima se Korisnik Sustava prijavljuje u Sustav, a nakon završenog postupka registracije
Postavke SustavaVremenski, novčani ili drugi brojčani parametri unutar Sustava koji utječu na raspoloživost Sustava, dane i vremena u kojima Korisnici Sustava mogu stupiti u interakciju sa Sustavom i obavljati u njemu pojedine aktivnosti, novčane iznose koji utječu na mogućnost izlaganja ponuda za ustup ili prijevremeno plaćanje Potraživanja, korake unosa količine pri nuđenju tih ponuda i sl. parametri. Odluku o Postavkama Sustava donosi Upravitelj Sustava i objavljuje na svojoj web stranici.
Servis Moj-eRačunUsluga za razmjenu e-Računa koju Pošiljatelju pruža Partner
PartnerPartnersko trgovačko društvo Upravitelja sustava: Elektronički računi d.o.o., OIB 42889250808, Ulica Simona Gregorčiča 8, 10000 Zagreb
PotraživanjePostojeća nedospjela novčana tražbina Pošiljatelja prema Primatelju za koju je izdan e-Račun, a nastala je temeljem isporuke dobara i/ili pružanja usluga Primatelju;
e-RačunElektronička isprava kojom se dokazuje postojanje Potraživanja;
UstupiteljPošiljatelj nakon sklapanja ugovora o ustupu potraživanja s Otkupiteljem;
StjecateljOtkupitelj nakon sklapanja ugovora o ustupu potraživanja s Pošiljateljem;
Korisnik (Sustava)Osoba koja se registrirala na Sustav i time stekla pravo da unutar Sustava djeluje kao Pošiljatelj, Otkupitelj i Primatelj;
Ovlaštene osobeOsobe koje imaju pravo pristupa sustavu:
a) Korisnici Sustava, i
b) Upravitelj sustava (u svrhu održavanja i upravljanja Sustavom);
NaknadaIznos naknade za ustup Potraživanja ili za prijevremeno plaćanje Potraživanja
UOUTipski ugovor o ustupu Potraživanja (tražbine) koji sklapaju Pošiljatelj i Otkupitelj koji su putem Sustava utvrdili iznos Naknade
UPPTipski ugovor o prijevremenom plaćanju Potraživanja koji sklapaju Pošiljatelj i Primatelj (kad je ujedno i u ulozi Otkupitelja)
UOTTipski uvjetni ugovor o otkupu Potraživanja (tražbine) koji sklapaju Pošiljatelj i Otkupitelj koji su putem Sustava utvrdili iznos Naknade
Parket SustavaJedan od parketa tj. 'floor'-ova Sustava na koji se izlažu e-Računi
Standardni Parket SustavaParket sa standardnim izlaganjem, na kojem Pošiljatelj e-Račune može izložiti tek nakon prethodne potvrde e-Računa od strane Primatelja, na kojem UOU sklapaju Pošiljatelj i Otkupitelj te Otkupitelj mora platiti ugovoreni iznos Naknade u roku od jednog (1) radnog dana od sklapanja UOU
Parket Sustava s naknadnim odobrenjem otkupa PotraživanjaParket s posebnim izlaganjem, na kojem Pošiljatelj može odmah izložiti e-Račun, na kojem Pošiljatelj i Otkupitelj sklapaju uvjetni UOT koji proizvodi pravne učinke tek onda i ako Pošiljatelj, Otkupitelj i Primatelj (a uz Primatelja po potrebi i Davatelj suglasnosti) sklope UOU u roku od najkasnije sedam (7) dana od sklapanja UOT te Otkupitelj mora platiti ugovoreni iznos Naknade u roku od jednog (1) radnog dana od sklapanja UOU
"PlatiMe.hr", "Plati.ME", "Plati-ME" i sl.jedan ili više računalnih programa, programskih sučelja, njihov izvorni kod, grafička rješenja te sva relevantna dokumentacija vezana uz sve nabrojano. Ti računalni programi i sustavi, izvorni kod istih, njihova programska sučelja, grafička rješenja, kao i sva relevantna dokumentacija vezana uz iste, vlasništvo su trgovačkog društva plati me d.o.o., OIB: 3940756151 (dalje u tekstu: Društvo), koje je isključivi nositelj autorskog prava i ostalih prava intelektualnog vlasništva u odnosu na iste. Bez izričitog pisanog odobrenja Društva nije dopušteno reproducirati, prenositi, distribuirati, niti izmjenjivati sadržaj računalnih programa i sustava, izvornog koda istih, njihovih programskih sučelja, grafičkih rješenja kao i sve relevantne dokumentacije vezane uz iste, bilo u cijelosti bilo u dijelovima, kao ni know how (znanja i iskustva) prenesen i za koji se saznalo temeljem istih, niti na bilo koji drugi način iskorištavati navedeno; osim za potrebe povezivanja s navedenim računalnim programima i sustavima Društva u cilju korištenja usluga i proizvoda Društva i/ili poslovne suradnje s Društvom.
UslugaUpravitelj Korisnicima putem Sustava pruža Uslugu kojom omogućava Pošiljateljima da izlože e-Račune koji sadrže Potraživanja koja žele ustupiti uz naknadu, Otkupiteljima da ponude iznos Naknade za stjecanje Potraživanja sadržanih u izloženim e-Računima, a Primateljima da prijevremenim plaćanjem Potraživanja ostvare popust/odobrenje od strane Pošiljatelja, a koja podrazumijeva i pomoćne usluge administriranja u vezi s interakcijom među Korisnicima i  sa sklapanjem odgovarajućih ugovora između Korisnika.

Korisnici Sustava


Članak 2.

1 Korisnik Sustava može biti pravna ili fizička osoba sa sjedištem/prebivalištem/boravištem u Republici
Hrvatskoj.

2 Svaki Korisnik Sustava pristaje da Upravitelj Sustava i pojedini drugi Korisnici Sustava u pojedinim fazama
interakcije u Sustavu, iz razloga što je to nužno radi same naravi te interakcije, imaju uvid u sljedeće
podatke:

 • 2.1 identifikacijske podatke Korisnika (tvrtka tj. naziv/ime i prezime, OIB, e-mail adresa,
  telefonski broj, IBAN, adresa sjedišta/prebivališta/boravišta),
 • 2.2 relevantne podatke o Potraživanju i e-Računu (vjerovnik, dužnik, iznos, rok plaćanja,
  broj/oznaka i datum izdavanja e-Računa)
 • 2.3 podatke o iznosima traženih ili nuđenih ponuda za ustup/prijevremeno plaćanje Potraživanja

3 Svaki Korisnik Sustava ima pravo pristupa Sustavu i unutar Sustava može djelovati kao:

 • 3.1 Pošiljatelj
 • 3.2 Otkupitelj
 • 3.3 Primatelj

4 Primatelj glede e-Računa kojeg je Primatelj ujedno može djelovati i kao Otkupitelj za slučaj da je dao sva
potrebna ovlaštenja pojedinim svojim Korisnicima da u njegovo ime i za njegov račun mogu davati i
prihvaćati ponude.


5 Upravitelj može za pojedinog Primatelja odrediti da se svi e-Računi kojih je on Primatelj mogu izlagati
samo na Parket Sustava s naknadnim odobrenjem otkupa Potraživanja, ukoliko je Primatelj obveznik javne
nabave ili je to potrebno radi posebnih internih postupaka koje Primatelj mora slijediti.


6 Korisnik djeluje u Sustavu putem Korisničkog računa

 

Otvaranje Korisničkog računa


Članak 3.

1 Korisnik otvara Korisnički račun putem postupka registracije.

2 Otvaranjem Korisničkog računa Korisnik jamči za točnost podataka danih Upravitelju tijekom postupka
registracije.

3 Nakon provedenog postupka registracije, Upravitelj će aktivirati Korisnički račun Korisnika te jamči za
njegovu vjerodostojnost.

Dužnosti Korisnika Sustava

Korisnik Sustava je prilikom registracije i nakon aktivacije Korisničkog računa dužan:

 • 1.1 bez odlaganja dostaviti Upravitelju svaku promjenu podataka dostavljenih tijekom postupka
  registracije;
 • 1.2 odmah obavijestiti Upravitelja o kompromitiranom korisničkom računu, kako bi Upravitelj
  pomogao otkloniti ili umanjiti nastalu štetu;
 • 1.3 održavati svoju hardversku i softversku opremu preko koje komunicira sa Sustavom i koristi
  Uslugu;
 • 1.4 koristiti Uslugu sukladno ovim OUU, pozitivnim propisima Republike Hrvatske i sukladno
  najboljoj poslovnoj praksi;
 • 1.5 Korisnički račun čuvati od gubitka ili otuđenja bilo koje treće osobe koja nije on ili Upravitelj,
  a kao poslovnu tajnu

 

Ovlast za korištenje Korisničkog računa

Članak 5.

1 Korisnik Sustava jamči da je svaka fizička osoba koja poduzima bilo koju radnju u Sustavu putem bilo
kojeg Korisničkog računa tog Korisnika za to ovlaštena od strane Korisnika Sustava. Upravitelj i drugi
Korisnici Sustava postupaju u dobroj vjeri da takvo ovlaštenje postoji. Ukoliko Korisnik Sustava takvo
ovlaštenje opozove, dužan je o tome odmah pisano obavijestiti Upravitelja. Upravitelj će onemogućiti
(suspendirati) pristup Sustavu tim fizičkim osobama kojima je ovlaštenje opozvano.


2 Korisnik ne može osporavati bilo koju od radnji koju je u Sustavu poduzela fizička osoba iz prethodnog
stavka prije suspenzije.


3 Korisnik snosi odgovornost za zlouporabu Korisničkog računa od strane osobe koja nije Upravite
lj.

Vrijeme interakcije u Sustavu

Članak 6.

Upravitelj Sustava određuje dane i vrijeme u kojima Korisnici Sustava mogu stupiti u interakciju sa
Sustavom Odlukom o Postavkama Sustava.

Upućivanje e-Računa u Sustav

Članak 7.

1 Pošiljatelj upućuje pojedinačni e-Račun u Sustav te određuje uvjete izlaganja s obzirom na razdoblje
izlaganja te određivanje načina izračuna iznosa Naknade za koju je spreman odmah ustupiti Potraživanje
(Kupi Odmah Naknada dalje u tekstu: KON). Pošiljatelj može odrediti i općenite uvjete koje moraju
ispunjavati e-Računi da bi bili upućivani automatizirano u Sustav kao i uvjete pod kojima će takvi e-Računi
biti izlagani (npr. iznos Potraživanja, točno određeni Primatelji, stopa za izračun KON i sl.).


2 Upravitelj sustava može donijeti odluku o minimalnom iznosu Potraživanja tj. e-Računa koji se mogu
uputiti u Sustav tj. izložiti, koja je dio Postavki Sustava.


3 Svi e-Računi koje Pošiljatelj iz Servisa Moj-eRačun uputi u Sustav s namjerom ustupanja Potraživanja i
pritom odmah specificira uvjete izlaganja su e-Računi koje Servis Moj-eRačun dostavlja prioritetno (usluga
HIR koju Pošiljatelju pruža Partner i koja se naplaćuje po cjeniku Partnera, javno objavljenom na web
stranicama Partnera).

Jamstva Pošiljatelja

Članak 8.

Pošiljatelj prihvaćanjem OUU i izlaganjem e-Računa u Sustav jamči:

 • 1.1 za istinitost i ispravnost e-Računa koje izlaže putem Sustava;
 • 1.2 da prijenos Potraživanja sadržanog u izloženom e-Računu nije zakonom zabranjeno;
 • 1.3 da Potraživanje nije:
 •         1.3.a strogo osobne naravi i da Potraživanje nije takvo po svojoj naravi da bi se protivilo
  prenošenju na drugoga,
 •         1.3.b opterećeno pravima trećih osoba koji bi negirali ili umanjivali njegovu vrijednost, te da
  nije predmet nikakvog sudskog ili drugog postupka pokrenutog u cilju naplate istog;

Naplata Naknade i Potraživanja

Članak 9.

1 Ustupitelj ne odgovara za naplativost ustupljenog Potraživanja te je cjelokupni rizik naplate na
Stjecatelju (tzv. tuzemni bezregresni faktoring u slučaju da je Stjecatelj pružatelj usluga faktoringa).

2 U slučaju da Primatelj, nakon primitka notifikacije iz Članka 16. ovih OUU, plati Potraživanje
Ustupitelju (koji je stari vjerovnik Potraživanja), a ne Stjecatelju (koji je novi vjerovnik Potraživanja),
Ustupitelj je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 1 (slovima: jednog) radnog dana, zaprimljena
novčana sredstva uplatiti na račun Stjecatelja

Prethodna potvrda e-Računa

(primjenjuje se samo na Standardnom parketu Sustava)

Članak 10.

1 Sustav dostavlja obavijest o upućenom e-Računu Primatelju.

2 Primatelj u Sustavu potvrđuje e-Račun, čime jamči:
 • 2.1 da je e-Račun ispostavljen za stvarno isporučene usluge ili robu;
 • 2.2 da je ispravno naveden ugovoreni rok i iznos plaćanja, a ukoliko rok plaćanja nije ugovoren
  smatra se da je to zakonski rok plaćanja;
 • 2.3 da ne osporava i da neće osporavati valjanost Potraživanja koje proizlazi iz e-Računa;
 • 2.4 da ne postoji pravna zapreka za prijenos tj. ustup Potraživanja;
 • 2.5 da daje pristanak za prijenos tj. ustup Potraživanja, ukoliko je takav pristanak potreban;
 • 2.6 da je suglasan da se e-Račun izloži u Sustav;
 • 2.7 da će e-Račun u cijelosti podmiriti o dospijeću eventualnom Stjecatelju, nakon primitka
  obavijesti o ustupu potraživanja
 • 2.8 da prihvaća da će nakon ustupa biti obaviješten o promjeni vjerovnika putem Sustava i e-
  poštom

3 Iznimno od odredbi prethodnog stavka, Primatelj ne mora posebno potvrditi e-Račun ukoliko pristane
na KON kao iznos koji će odmah platiti Pošiljatelju i time u cijelosti podmiriti Potraživanje pri čemu se azlika
između KON i iznosa e-Računa smatra popustom/odobrenjem za prijevremeno plaćanje (cassa-
sconto popust za plaćanje prije datuma dospijeća e-Računa).

4 Za e-Račune koji su upućeni u Sustav, ali Pošiljatelj nije odredio uvjete izlaganja, Primatelj može putem
Sustava ponuditi Pošiljatelju iznos Naknade koji je spreman platiti Pošiljatelju kao prijevremeno plaćanje.
Davanjem ponude Pošiljatelju Primatelj istovremeno daje i potvrdu e-Računa iz drugog stavka ovog
članka. U slučaju da Pošiljatelj do kraja tekućeg dana prihvati putem Sustava tako ponuđeni iznos od
Primatelja, e-Račun neće biti izložen, a razlika između iznosa koji je ponudio Primatelj, a prihvatio
Pošiljatelj i iznosa e-Računa smatra se popustom/odobrenjem za prijevremeno plaćanje (cassa-sconto
popust za plaćanje prije datuma dospijeća e-Računa). Ukoliko Pošiljatelj ne prihvati ponuđeni iznos, e-
Račun će biti izložen sukladno odredbama sljedećeg članka.

Izlaganje e-Računa

Članak 11.

1 Na Standardnom parketu Sustava nakon što je Pošiljatelj odredio uvjete izlaganja, a Primatelj potvrdio
e-Račun, Sustav će pod uvjetima utvrđenim prilikom upućivanja e-Račun izložiti na uvid Otkupiteljima na
rok koji je određen uvjetima izlaganja. Na Parketu Sustava s naknadnim odobrenjem otkupa Potraživanja
nema koraka Primateljeve potvrde, već Sustav izlaže e-Račun Otkupiteljima odmah nakon što je Pošiljatelj
odredio uvjete izlaganja.


2 Krajnji datum izlaganja ne može biti nakon dana D-x (D umanjeno za x), gdje je "D" datum dospijeća, a
"x" broj radnih dana prije datuma dospijeća Potraživanja koje proizlazi iz e-Računa Odluku o "x" broju
radnih dana donosi Upravitelj sustava te je ona dio Postavki Sustava.


3 Upravitelj Sustava može u Cjeniku Usluge, koji je javno objavljen na web stranicama Upravitelja, odrediti
da su pojedine informacije o e-Računu ili drugim Korisnicima Sustava dostupne samo pojedinim
Korisnicima Sustava ili samo pojedinim Otkupiteljima u sklopu pojedinih paketa članarina.


4 Za svaki izloženi e-Račun Korisnicima Sustava je vidljiv i njegov krajnji datum izlaganja.


5 E-Račun će biti izložen u Sustavu svakog radnog dana Sustava, sve dok:

 • 5.1 neki od Otkupitelja ili Primatelj ne prihvate KON, ili
 • 5.2 Pošiljatelj ne prihvati ponuđeni iznos Naknade ili
 • 5.3 ga Pošiljatelj ne povuče, ili
 • 5.4 ne istekne rok utvrđen u stavku (1) ovog Članka.

 

Djelovanje Otkupitelja glede e-Računa koji su izloženi u Sustavu

Članak 12.

1 Otkupitelji mogu glede svakog izloženog e-Računa:

 • 1.1 Prihvatiti KON, ili
 • 1.2 u Sustav unijeti iznos Naknade manji od KON koju su spremni platiti za stjecanje ili
  prijevremeno plaćanje (ukoliko Primatelj djeluje kao Otkupitelj) Potraživanja, pri čemu Sustav
  prikazuje samo najvišu ponuđenu Naknadu.

2 Otkupitelj može svoj putem Sustava ponuđeni iznos Naknade manji od KON izmijeniti ili povući u
vremenu koje određuje Upravitelj Sustava u Postavkama Sustava, sve do trenutka kada je u Sustavu
zaključena transakcija (prihvaćena ponuda) odnosno stečeno pravo na stjecanje ili prijevremeno plaćanje
Potraživanja.


3 Način izračuna diskretnih iznosa na koje mogu glasiti ponuđeni iznosi Naknade iz točke 2. stavka (1) ovog
Članka određuje Upravitelj u Postavkama Sustava.


4 Ponuda Otkupitelja je važeća samo do kraja dana u kojem je ponuđena.


5 Stjecatelj ne može putem Sustava ustupati dalje (uz Naknadu) Potraživanje koje je stekao putem Sustava
od Ustupitelja.

Stjecanje prava na Potraživanje sadržano u e-Računu

Članak 13.

1 Pravo na stjecanje Potraživanja stječe:

 • 1.1 Prvi Otkupitelj koji prihvati KON, ili
 • 1.2 Ukoliko niti jedan Otkupitelj nije prihvatio KON, prvi Otkupitelj na čiju ponuđenu Naknadu
  sukladno točki 2. stavka (1) prethodnog Članka pristane Pošiljatelj.

2 Na Parketu Sustava s naknadnim odobrenjem otkupa Potraživanja, dodatan uvjet za pravo stjecanja
Potraživanja je da i Primatelj tj. Dužnik (a uz Primatelja po potrebi i Davatelj suglasnosti) svojim potpisom
UOU kao ugovorne strane naknadno potvrde e-Račun i odobre ustup Potraživanja, i to u roku koji je
naveden u UOT.

Prijenos izloženih e-Računa u sljedeći radni dan Sustava

Članak 14.

1 Sustav će sve e-Račune glede kojih niti jedan Otkupitelj nije stekao pravo na stjecanje u njima
sadržanog Potraživanja izložiti sljedeći radni dan, unutar zadanog razdoblja izlaganja.


2 Ukoliko je tako bilo određeno uvjetima izlaganja pojedinog e-Računa, Sustav će automatski povisiti
iznos KON po stopi koja je razmjerna Potraživanju na dan dospijeća.

Potpisivanje UOU/UPP na Standardnom parketu

Članak 15.

1 Pošiljatelj i Otkupitelj koji je stekao pravo na stjecanje/prijevremeno plaćanje Potraživanja dužni su do
kraja dana u kojem je to pravo stečeno elektronički potpisati i time zaključiti ugovor koji će im dostaviti
Sustav, i to:

 • 1.1 UOU, ukoliko Otkupitelj nije Primatelj, ili
 • 1.2 UPP, ukoliko je Otkupitelj ujedno i Primatelj.

2 Iznimno, u slučaju nedostupnosti Sustava ili ako se UOU/UPP iz nekog razloga ne mogu sklopiti na taj
način ili taj način nije dostatan za pravovaljanost UOU, ugovorne strane iz prethodnog stavka su dužne
zaključiti UOU/UPP, u istom roku, na pismenom tipskom obrascu koji će im dostaviti Upravitelj sustava ili
Partner e-mailom, a obje ugovorne strane će po potrebi ovjeriti svoje potpise na UOU kod javnog bilježnika
u Republici Hrvatskoj, te će o zaključenju UOU/UPP povratno izvijestiti onoga koji im je poslao tipski
ugovor na način da će dostaviti scan zaključenog UOU/UPP na taj isti e-mail.


3 Stjecatelj/Primatelj koji je stekao pravo na prijevremeno plaćanje Potraživanja su dužni u roku od 1
(jednog) radnog dana od dana zaključenja UOU odnosno UPP na račun Ustupitelja dostaviti iznos
ugovorene Naknade.

Potpisivanje UOT/UOU na Parketu Sustava s naknadnim odobrenjem otkupa Potraživanja

Članak 16.

1 Pošiljatelj i Otkupitelj koji su putem Sustava utvrdili iznos Naknade, dužni su do kraja dana u kojem
su ga utvrdili elektronički potpisati i time zaključiti Ugovor o otkupu (UOT) koji će im dostaviti
Sustav.


2 UOT proizvodi pravne učinke samo u slučaju da je naknadno zaključen i UOU između Ustupitelja,
Stjecatelja i Primatelja tj. Dužnika
(a po potrebi i Davatelja suglasnosti), i to u roku koji je naveden
u UOT.


3 Iznimno, u slučaju nedostupnosti Sustava ili ako se UOT/UOU iz nekog razloga ne mogu sklopiti na
način iz st. (1) ili taj način nije dostatan za pravovaljanost UOT/UOU, ugovorne strane iz
prethodnog stavka su dužne zaključiti UOT/UOU, u istom roku, na pismenom tipskom obrascu koji
će im dostaviti Upravitelj sustava ili Partner e-mailom, a obje ugovorne strane će po potrebi
ovjeriti svoje potpise na UOT/UOU kod javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj, te će o zaključenju
UOT/UOU povratno izvijestiti onoga koji im je poslao tipski ugovor na način da će dostaviti scan
zaključenog UOT/UOU na taj isti e-mail.


4 Stjecatelj koji je stekao pravo na stjecanje Potraživanja sklapanjem UOU iz st. (2) dužan je u roku
od 1 (jednog) radnog dana od dana zaključenja UOU na račun Ustupitelja dostaviti iznos
ugovorene Naknade.

Notifikacija

Članak 17.

Pošiljatelj prihvaćanjem ovih OUU ovlašćuje Upravitelja Sustava da ovaj u njegovo ime, po primitku
informacije o zaključenju UOU, dostavi obavijest (notifikaciju) Primatelju o zaključenju UOU i sukladno
tome o promjeni vjerovnika Potraživanja, a Primatelj prihvaćanjem ovih OUU odnosno svojim potpisom
UOU kao ugovorna strana pristaje takvu obavijest prihvatiti kao izvršenje obveze Pošiljatelja koja za njega
proizlazi sukladno Zakonu o obveznim odnosima
.

 

Naplata uporabe Usluge

Članak 18.

Upravitelj Sustava obračunava i naplaćuje uporabu Usluge: Otkupitelju sukladno Cjeniku Usluge i/ili na
temelju zasebno zaključenog ugovora, a Pošiljatelju i Primatelju sukladno Cjeniku Usluge.

Mjere

Članak 19.

U slučaju nepridržavanja obveza ili ugrožavanja integriteta Sustava, Upravitelj Sustava može Korisniku
izreći sljedeće mjere:

 • 1.1 privremeni gubitak statusa Korisnika (na određeno vrijeme ili do ispunjenja određenih
  uvjeta), ili
 • 1.2 trajni gubitak statusa Korisnika (u slučaju težih ili ponovljenih nepridržavanja obaveza ili ugrožavanja integriteta Sustava).

Zabrana manipulacije

Članak 20.

Upravitelj Sustava i svaki Korisnik Sustava ne smiju manipulirati niti pokušati manipulirati interakcijama u
Sustavu.

Obveze Upravitelja Sustava

Članak 21.

1 Upravitelj Sustava:

 • 1.1 se obvezuje održavati i ažurirati Sustav sukladno pozitivnim propisima
  Republike Hrvatske i sukladno najboljoj poslovnoj praksi, kako bi Korisnicima
  Sustava
  bilo omogućeno pravilno korištenje Usluge
 • 1.2 propisuje OUU
 • 1.3 određuje uvjete ulaska i izlaska iz Sustava
 • 1.4 obavještava Korisnike Sustava, u primjerenom roku, o novostima i/ili eventualnim
  poteškoćama u Sustavu, naročito o onima koji se tiču sigurnosti Sustava

1.2 Upravitelj Sustava nije odgovoran za:

 • 1.1.1 zlouporabu korisničkog računa od strane Korisnika Sustava ili bilo koje osobe koja
  nije Upravitelj
 • 1.1.2 dostupnost Sustava i svoje obveze u slučajevima više sile (npr. elementarne
  nepogode, građanski neposluh, aktovi civilne ili vojne vlasti i sl.) te u okolnostima koje su
  izvan kontrole Upravitelja (npr. krađa, nestanak interneta i sl.)
 • 1.1.3 direktnu i/ili indirektnu štetu koja bi mogla nastati zbog Korisnikove neodgovarajuće
  i nepravilne uporabe opreme u cjelini ili bilo kojeg dijela opreme, dokumentacije ili
  Usluge

Korisnička podrška i održavanje Sustava

Članak 22.

Podrška se razvrstava u tri kategorije: redovna, sistemska i posebna.


1.1 Redovna podrška

podrazumijeva pružanje općih informacija o funkcioniranju Sustava -- npr.
pristup Sustavu, načini korištenja Usluge i sl. .

1.2 Sistemska podrška

1 Korisnik će Upravitelju prijaviti elektroničkom poštom sve nepravilnosti u radu Sustava, što
se smatra sistemskom podrškom. Ustanovljene nepravilnosti će se razvrstati u tri skupine:

 • 1.a Prioritet 1. razine nepravilnosti koje onemogućuju odnosno znatno otežavaju rad
  ili korištenje Sustava ili pak ugrožavaju sadržaj pohranjen u Sustavu
 • 1.b Prioritet 2. razine ostale nepravilnosti koje otežavaju Korisnikov rad
 • 1.c Prioritet 3. razine nepravilnosti koje ne utječu osobito na Korisnikov rad.

2 Ako se utvrdi da se radi o nepravilnosti prioriteta 1. razine, Upravitelj je dužan započeti s
otklanjanjem nepravilnosti u najkraćem mogućem roku.


3 Ako se utvrdi da se radi o nepravilnosti prioriteta 2. razine, rok za otklanjanje nedostatka je
najdulje 10 radnih dana, s tim da će Upravitelj nastojati problem riješiti što je prije moguće.


4 Ako se utvrdi da se radi o nepravilnosti prioriteta 3. razine, Upravitelj će je nastojati riješiti
što prije, uzevši u obzir opseg spornog problema i postojećih obveza prema drugim
Korisnicima.

1.3 Posebna podrška

1 Ukoliko Upravitelj ocijeni da se tražena podrška odnosi na veće izmjene koje zadiru u izgled ili
funkcionalnost Sustava (dalje u tekstu: posebna podrška), troškovi takve intervencije nisu
sadržani ni u redovnoj ni u sistemskoj podršci, već se naplaćuju zasebno.


2 Usluga posebne podrške smatrat će se naručenom samo ako ju je pismenim putem naručila
službena osoba Korisnika. U protivnom, Korisnik nije dužan prihvatiti račun Upravitelja.


3 Za vrijeme pružanja posebne podrške Korisnik je dužan osigurati prisutnost osobe upoznate s
funkcioniranjem i stanjem Sustava.


4 Usluga posebne podrške plaća se na temelju zasebno ispostavljenog računa (plativog najkasnije
15 dana od dana dostave Korisniku), a mogu ga sačinjavati sljedeće stavke:

 • 4.a satnica za radno vrijeme razvojnog inženjera
 • 4.b putni troškovi po prijeđenom kilometru (važeća neoporeziva naknada za trošak goriva)
 • 4.c dnevnica za posebne podrške dulje od 12 sati, računajući i vrijeme provedeno na putu
  (važeći neoporezivi iznos)

Sigurnosna politika Upravitelja Sustava

Članak 23.

1 Sigurnosna politika Upravitelja Sustava definira skup standarda, procedura, enkripcijskih
programskih rješenja i algoritama koji osiguravaju sigurno funkcioniranje Sustava i kvalitetnu zaštitu
podataka.


2 Svi podaci Korisnika Sustava koji se unose i/ili prolaze kroz Sustav neovisno o tome unose li se
automatski ili ručno, predstavljaju najstrožu poslovnu tajnu te se štite na način opisan u sigurnosnoj
politici Upravitelja Sustava.


3 Upravitelj Sustava omogućava da kroz Sustav Korisnik sve podatke razmjenjuje putem
enkriptiranih komunikacijskih kanala (npr. TLS protokol), da ih stoga neovlaštena osoba ne može čitati.


4
Svi podaci Korisnika Sustava koji prolaze kroz Sustav pohranjeni su s redundantnim kopijama na
najmanje dvije geografske lokacije.


5 Upravitelj koristi procedure i tehnologije koji na najbolji način osiguravaju privatnost Korisnika
Sustava. Upravitelj prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika Sustava koji su nužni za pružanje
usluga, kao i druge podatke vezane uz pružanje usluga, sukladno važećim propisima iz područja zaštite
podataka. Korisnik Sustava u svakom trenutku ima pravo na pristup, izmjenu ili dopunu, brisanje
(„pravo na zaborav“), ograničavanje obrade, prenosivost osobnih podataka, kao i pravo na
podnošenje prigovora Upravitelju i/ili nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka – AZOP).
Osobni podaci Korisnika Sustava čuvaju se samo toliko dugo koliko je razumno potrebno za svrhu za
koju su prikupljeni, odnosno, u slučajevima kada je rok čuvanja podataka utvrđen zakonom, čuvaju se
kroz zakonom propisani period (npr. računovodstvena i arhivska građa). Upravitelj poduzima
odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da su osobni podaci za namjeravanu svrhu točni, potpuni i aktualni, te poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka Korisnik Sustava
od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja. Podaci su dostupni
samo osobama kojima je to nužno za obavljanje posla, a svi djelatnici Upravitelja Sustava i Partnera
obvezali su se na povjerljivost podataka.

Svi drugi izvršitelji (podizvršitelji) obrade koje Upravitelj koristi su se obvezali na primjenu potrebnih
organizacijskih i tehničkih mjera zaštite podataka. Upravitelj sustava koristi usluge drugih izvršitelja
(podizvršitelja) obrade izvan EU i to tvrtki The Rocket Science Group LLC (USA) i Wildbit LLC (USA).
Navedenim tvrtkama prenosi isključivo poslovne e-mail adrese Korisnika Sustava u svrhu slanja e-mail
obavijesti. Tvrtke jamče primjenu svih potrebnih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite podataka, a
o njihovim pravilima privatnosti Korisnik Sustava se može informirati na:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

https://wildbit.com/privacy-policy

Osobe mlađe od 16 godina ne bi smjele davati nikakve osobne podatke na stranicama bez dopuštenja
roditelja ili skrbnika. Upravitelj Sustava nikada neće svjesno prikupljati osobne podatke od maloljetnih
osoba. Za sve upite vezane uz zaštitu osobnih podataka Korisnik Sustava se može obratiti službeniku
za zaštitu podataka na 042 208 260 ili gdpr@moj-eracun.hr

Nevaljanost pojedinih odredaba ovih OUU

Članak 24.

Ako stvarno nadležni sud u Zagrebu utvrdi nevaljanost bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja,
tamo gdje se nevaljana odredba može tumačiti i shvatiti na način da se ustanovi djelomična valjanost i
zakonitost iste, takva odredba se mora tumačiti u opsegu da se postigne takav rezultat. U svakom slučaju
bilo koja nevaljana odredba ovih Općih uvjeta poslovanja ne utječe na valjanost svih ostalih odredbi koje
će ostati na snazi.

Rješavanje sporova

Članak 25.

Sve eventualne sporove između Upravitelja Sustava s jedne strane i Korisnika Sustava s druge strane,
stranke (dalje u ovom Članku: stranke) se obvezuju prvo pokušati riješiti pregovorima. Za slučaj da stranke
spor ne uspiju riješiti pregovorima, obvezuju se pokušati ga riješiti u postupku mirenja pred Centrom za
mirenje Hrvatske udruge za mirenje, u roku od 60 dana od početka mirenja. Rok od 60 dana može se
produljiti suglasnom voljom stranaka. Prije okončanja mirenja stranke ne mogu pokrenuti sudski
postupak. U slučaju da stranke ne sklope nagodbu u mirenju, njihov spor rješavat će stvarno nadležni sud
u Zagrebu.

Završne odredbe

Članak 26.

Registracijom, otvaranjem Korisničkog računa i/ili korištenjem Usluge, Korisnik preuzima obvezu djelovati
sukladno ovim OUU i njihovim eventualnim budućim izmjenama ili dopunama od strane Upravitelja.

Upravitelj Sustava zadržava pravo promjene ovih OUU. Svaka promjena istih bit će objavljena na web
stranicama Upravitelja.


OUU stupaju na snagu i primjenjuju se s danom objave na web stranicama Upravitelja.


DATUM OBJAVE: 15.06.2022